43987

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ.จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

S 13238699

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มจากแพะตามโครงการสำรวจความชุกของโรคบลูเซลโลซีส ในแพะแกะ ปี 2562 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

60840

วันที่  24  เมษายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ตรวจฟาร์มไก่เนื้อก่อนลงลูกไก่เข้าเลี้ยงใหม่  จำนวน 3 ฟาร์ม  เอราวัณเจริญฟาร์ม, นิพนธ์ฟาร์มและอารี-มาลีฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 S 12886074

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) โดยตั้งฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์และการป้องกัน และให้ความรู้เกษตรในการลดต้นทุนการทำอาหารสัตว์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ เช่น การทำหยวกกล้วยหมัก การทำฟางหมัก และการนำพืชผลทางเกษตรที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว เช่น ต้น ฝัก หรือใบข้าวโพด น้ำมาหมักปรุงแต่เป็นอาหารสัตว์ แทนการนำไปเผาให้เกิดมลพิษ เป็นต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

22568

วันที่ 24 เมษายน 2562 สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด จัดนิทรรศการเรื่องการผสมเทียมโค ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ในวันที่ 25 เม.ย.62 ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด