399912

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก มาร่วมกับกาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ม.3 บ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน มอบไก่และเล้าไก่ให้


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 5554285

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ออกดำเนินการเจาะเลือดเก็บซีรั่มแพะเพื่อตรวจโรคตามโครงการฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิศในแพะ พร้อมทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เข้าระบบ(NID) ณ หมู่ที่ 6 ตำบแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 290023

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มนำ้ปิง หลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่2. ระหว่างวันที่27 - 29 สิงหาคม 2561 ณ. ศาลาเอนกประสงค์หมู่12 ต.โป่งแดง เกษตรกร82 ราย โดยวิทยากรครูบาสุนทรจ.เชียงใหม่ และ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายประยูร อินพิทักษ์ และ นายอำเภอเมืองตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

40396

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ออกตรวจฟาร์มสัตว์ปีกที่จะเข้าเลี้ยงใหม่(ไก่เนื้อ) สมหมายฟาร์ม 94/2 ม.4 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 15220788

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา จังหวัดตากดำเนินการตรวจใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช พื้นที่อำเภอสามเงา จำนวน 8 ร้าน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

เนื้อหาอื่นๆ...