1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ดำเนินออกเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร – โค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคควบคู่ไปด้วย ส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยละเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

23115

วันที่ 14  พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ติดตามเกษตรกรดีเด่นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ม.10บ.ดงชัฏก้อม ต.โป่งแดง มีกิจกรรมหลากหลาย  ผสมผสาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

30241

วันที่  14  พฤศจิกายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับอำเภอเมืองตาก ทหาร  ตำรวจ   สาธารณสุข  เทศบาลไม้งาม  ผู้ใหญ่บ้านหนองะโห้  ติดตาม  ตรวจสอบ  ข้องร้องเรียนร้องทุกข์  กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญ  กลิ่นเหม็นจากมูลโค  บริเวณตรงข้ามรีสอร์ทธนรัฐ หอพักสมตอง หอพักเมริบ  หมู่ที่  7  ตำบลไม้งาม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  โดยเจ้าของสัตว์ได้ทำการย้ายโคออกจากพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

3

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  ดำเนินการตำบลประดาง การเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงไก่ดำ และถามสุขภาพสัตว์ พบว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันโรคช่วงเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาว และหมูชีวภาพ การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึด ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากอาหารหลักที่ให้หมู คือผักนานาชนิด และอาหารสำเร็จ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

45572547 1891636610944569 6394638844074917888 n

วันที่ 6-7 พ.ย. 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ได้ออกตรวจติดตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา(บ้านแพะ) ม.12 รร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์  จันทรเสน(บ้านเลอตอ) ม.13 ศศช.บ้านมอป่า ม.8 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

เนื้อหาอื่นๆ...