เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์และเรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1