ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป
                  

J1นางยุพดา  เนื่องวัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

             

J2นางอรุณรัตน์   อินนะไชย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

J3นางรุ้งนภา    จรรยา

พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3

J4

นางสุเมธ   จันทรสกุนต์

พนักงานทั่วไประดับ บ.1

j5

นางสาวฐิติมา  ทับประดิษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการ

J6นางประภาวีร์    ตาชะนะ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

J7

นายชำนาญ   แย้มหมื่นอาจ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

J81นายราเชนทร์   บุญเนียม

พนักงานการเกษตร ส.2

 

J10นายประจบ  บวบมี

พนักงานพิมพ์ระดับ ส.2

J9

นางน้ำเพชร   ดวงใจ

พนักงานทำความสะอาด     

                                                                                                                                 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
                  

J1 

นายณรงค์  ม่วงไหมทอง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

             

J2นายธนดล  วงศ์ครุฑ

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

J3นายวีรยุทธ  รุ่งน้อย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

4

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

     

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
                  

J1.1นายสุชาติ มูลสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

             

J2นายพงศธร   สุพัฒน์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

J3นายสุทิน  เชื้อเทศ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

J4นางดรุณี  ฟุ่มฟองฟู 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

J5นางสาวราตรี   จันห้วย

เจ้าพนักงานสัตวบาล

J7นาย เพิ่มศักดิ์ งอกงาม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
                  

J1.1

นายจำรัส  เข่งวา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

             

J2นายโอภาส  รอดโกมิล

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

J3นางสาวมุจลินทร์  สุวรรณโนภาส

นักวิชาการสัตวบาล

J4นายชัยวัฒน์  อนันตะศิริ

นักวิชาการสัตวบาล

 

J5นายอนุสรณ์   วิทยา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
                  

 J1

นายบรรทัด  มะลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

             

J2นางสาวอัจจิมา ณ น่าน

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

J3นายวรวัฒน์  กันทะจักร

นักวิชาการสัตวบาล

J4นายคุณรัตน์   คำเชื้อ

นักวิชาการสัตวบาล

 

J5นายวรกันต์  ขัตติยะ

เจ้าพนักงานสัตวบาล