ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก)

 
รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง    การติดต่อ     
boss นายอัชวัน  โกมลเสวิน

ปศุสัตว์จังหวัดตาก

  โทร.  

โทรสาร. 055511352

e-mail

J1.2 สท.สุริยะศักดิ์ ครไชยศรี

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak5@dld.go.th

j5.1 นายตะวัน พรมศิลา

เจ้านายสัตวแพทย์ชำนาญการ

(รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak2@dld.go.th

J1.1 นายจำรัส เข่งวา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak3@dld.go.th

J2 นายสาวอัจจิมา ณ น่าน

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดตาก)

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak4@dld.go.th

J1 นางยุพดา  เนื่องวัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

 โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak1@dld.go.th