แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP รอบที่1/2561

*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 1/2561

- รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  เฉพาะส่วน "แผนการพัฒนารายบุคคล"  

  1.) แบบฟอร์ม IDP:A 

  2.) หลักฐานโครงการพัฒนาบุคลากร