แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP รอบที่1/2562

*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 2/2562

- รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  เฉพาะส่วน "แผนการพัฒนารายบุคคล"  

     โครงการพัฒนาบุคลากร

  1.) แบบฟอร์ม IDP:A  แบบฟอร์ม IDP:B 

  2.) หลักฐานการวางแผน

  3.) หลักฐานการดำเนินการ

 4.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 5.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP รอบที่1/2562

*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 1/2562

- รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  เฉพาะส่วน "แผนการพัฒนารายบุคคล"  

     - โครงการพัฒนาบุคลากร

  1.) แบบฟอร์ม IDP:A  แบบฟอร์ม IDP:B 

  2.) หลักฐานการวางแผน

  3.) หลักฐานการดำเนินการ

 4.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 5.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP รอบที่2/2561

*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 2/2561

- รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  เฉพาะส่วน "แผนการพัฒนารายบุคคล"  

  1.) แบบฟอร์ม IDP:A  แบบฟอร์ม IDP:B

  2.) หลักฐานการวางแผน

  3.) หลักฐานการดำเนินการ

 4.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 5.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP รอบที่1/2561

*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 1/2561

- รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  เฉพาะส่วน "แผนการพัฒนารายบุคคล"  

  1.) แบบฟอร์ม IDP:A  แบบฟอร์ม IDP:B

  2.) หลักฐานโครงการพัฒนาบุคลากร

  3.) หลักฐานการวางแผน

 4.) หลักฐานการดำเนินการ

 5.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 6.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์