ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง

1

J1
นายคะนอง   อินทร์พรม

 

ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

2 J2
นายพีระ   พินิจการ

 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 3  J3
นายปราษาณ   ต๊ะมะปุ๊ด

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

4 J4
นายวิโรจน์   คลี่เกษตร

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ที่ตั้งเลขที่ 91 หมู่ 5 ถนนดอนคีรี ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 

เบอร์โทรศัพท์ 055-581489  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.