ปศุสัตว์อำเภอพบพระ

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอพบพระ
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1     J1นายวิเชียร   เกียรติมาลา

ปศุสัตว์อำเภอพบพระ

2

 

 

 

 

 

 

 

J2
นายสุนทร  หล่อปรีชากุล

 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

   

 

3 J5
 นางสาวราตรี   จันห้วย

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

ปศุสัตว์อำเภอพบพระ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอพบพระ หมู่ที่ 3 ถนนวาเลย์-ดอนชัย ตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

เบอร์โทรศัพท์ 055-569047    E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.