23084

26 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ออกตรวสอบการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ล่าช้า จากการตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ แจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำสัญญาจัดจัดจ้างกับบริบัทเชียงใหม่เฟรชมิล์ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมา อบต.แต่งตั้งคุณครูเป็นกรรมการตรวจรับแต่ในครั้งนี้ทางโรงเรียนไม่ยินยอมให้คุณครูเป็นกรรมการตรวจรับจึงต้องจัดหาคณะกรรมการตรวจรับใหม่ ส่วนสัญญาจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก