คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากที่ 35/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK)