103322

วันนี้ 16-17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น .นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทอสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้คุณมุจลินท์ สุวรรณโนภาส เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 วันที่ 16/3/36 (1) ฟาร์มสุกร นายตรีเนตร กานมเขียว ม.4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก สุกร 1,000 ตัว 2 โรงเรือน บ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง 2 บ่อ ขนาด 448 ลบ.ม. พบมีการระบายน้ำทิ้ง 1 จุดบริเวณด้านโรงเรือน 2 (ฝั่งลำห้วยโป่ง) จนท.สิ่งแวดล้อม ภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบ่อผึ่งสุดท้ายก่อนระบายออกลำห้วยโป่ง 1 ตัวอย่าง และให้คำแนะนำในการซ่อมแซมบำรุงบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ให้ปล่อยน้ำเสียสู่สาธารณะ (2)ฟาร์มสุกร นายตรีเนตร กานมเขียว ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สุกร 600 ตัว บ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง 3 บ่อ ขนาด 1,800 ลบ.ม. ไม่พบการระบายน้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม และวันที่ 17/3/63 (1) ฟาร์มสุกรนายเอี่ยม ต๊ะวงษ์ ม.4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สุกร 500 ตัว บ่อบำบัดระบบบ่อผึ่ง 1 บ่อ 202 ลบ.ม. พบการระบายน้ำทิ้ง 1 จุด บริเวณด้านหลังฟาร์มสู่บำห้วยโป่ง จนท.สิ่งแวดล้อมภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อผึ่งสุดท้ายระบายออกสู่สาธารณะ 1 ตัวอย่าง (2) ฟาร์มสุกร นางสาวกิตติกานต์ เขื่อนเป๊ก เลขที่ 12 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 3 โรงเรือน บ่อบำบัดระบบบ่อผึ่ง 2 บ่อ ขนาด 14,550 ลบ.ม. พบการระบายน้ำทิ้งระบายน้ำทิ้งจำนวน 2 จุด ด้านหลังโรงเรือน 1, 2 และ ด้านโรงเรือน 3 จนท.สิ่งแวดล้อมภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 2 ตัวอย่าง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก