ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)