ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561