ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)