ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกวดราคาซื้อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)