ประกาศจังหวัดตาก เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ

   1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  จำนวน 1 คัน

   2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 1 หลัง