แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้่งหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี