ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์

ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับภัยพิบัติ ปภ 62 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทกรองราชการ ฯ 2563

หลักเกณฑ์ปลีกย่อยการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปี 64

หลักเกณฑ์ปลีกย่อยช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเกษตร ปี 2556