แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdJRCDLVLCCUyVmadB7ZKx8x27SAXwwCJ70C2Kile-HHuRw/viewform

tak11

2แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYvju3UGlPj8fM_xVZbgZIOupOWRUnpEsEIIM4aThD9X0Edg/viewform

tak12