36753

 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 3 ฟาร์ม ทั้ง 3 ฟาร์มยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก