S 15687703

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้ดำเนินการตามแผนโครงการMobile Lab เพื่อเข้าตรวจ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง และ ตรวจสอบอาหารสัตว์ตาม พรบ.อาหารสัตว์ ณ ฟาร์มเอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และ กลุ่มTetracycline ผล คือ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าวฯ

2.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจวัดความชื้น ผล คือ ค่าความชื้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

3.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจหาอะฟาทอกซิน ผล คือ ไม่พบอะฟาทอกซิน

4.สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 4 ฟาร์ม ได้แก่ ชาลฟาร์ม อุไรฟาร์ม ถุงเงินฟาร์ม และนิกรฟาร์ม ณ โรงฆ่าเทศบาลเมืองตาก และโรงฆ่า เอส เค อินเตอฟู๊ด จำกัด รวมทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง ผลเป็นลบ ทั้ง12 ตัวอย่าง และในวันเดียวกันนี้ได้ทำการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 2 ฟาร์ม คือ 1.โกมลฟาร์ม 2.ทองย้อยฟาร์ม ผลการตรวจติดตามยังคงสภาพการรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก