442824

วันที่  7  มกราคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ (กล้ามเนื้อสุกร)​  จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน  3  ตัวอย่าง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก