ข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น สามารถแจ้งทาง Face book สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

https://www.facebook.com/pvlo.tak