497280

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอุ้มผาง รอบที่ 2/2563 เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   25258

   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ดำเนินการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง ผลการดำเนินการ 

-​ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพศผู้ 15 เพศเมีย 33 รวมทั้งหมด48 ตัว

- แจกยาและเวชภัณฑ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โค กระบือ ไก่ สุกร จำนวน 100 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 88096773

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก” และหลักสูตร “การเลี้ยงโคก่อนขุน และโคขุน ประจำปี 2563 (วันที่ 9-10 , 13 – 14 กรกฎาคม 2563 )    ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานภาคเหนือตอนล่าง 1 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  มีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 140 คน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก ตลอดไปจนการเลี้ยงขุน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป  โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 88096783

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้แก่ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้แก่

-ไก่พื้นเมือง จำนวน 120 ตัว

-อาหาร จำนวน 1200 กิโลกรัม

- วิตามินละลายน้ำ จำนวน 40 ซอง

- รางน้ำรางอาหาร จำนวน 20 ชุด

ณ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

289120

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 68 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 78 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก