ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2563

- ข้อมูลใบอนุญาติค้าสัตว์ / ซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    จำนวน 466 ราย

- จำนวนผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ที่มารับบริการ

   จำนวน 191 ราย