ปศุสัตว์อำเภอสามเงา

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอสามเงา
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1  

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองสามเงา

2  J2 นางสาวนารีรัฐ นาคบาตร

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติการ

3   นายรุ่งเรือง สิงห์ชัยJ4

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

4 J3
นายอุทัย  วงศ์อูบ

 

เจ้าหนักงานสัตวบาล

 

ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสามเงา หมู่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

เบอร์โทรศัพท์ 055-800757  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.