ปศุสัตว์อำเภอสามเงา

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอสามเงา
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 J1
นายประกอบ ภู่สุวรรณ

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองสามเงา

2 2
  นายราชพฤกษ์  สามคำ

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน

3 J3
นายอุทัย  วงศ์อูบ

 

เจ้าหนักงานสัตวบาล

 

ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสามเงา หมู่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

เบอร์โทรศัพท์ 055-800757  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.