ปศุสัตว์อำเภอสามเงา

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอสามเงา
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

 J1 

 นายอำนาจ  หมีโชติ

 

ปศุสัตว์อำเภอสามเงา

2

 J2

 นางสาวนารีรัฐ นาคบาตร

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน

 3

 J8

  นายสุชาติ  วงศ์กิจ

 

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

   

 

 

ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสามเงา หมู่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

เบอร์โทรศัพท์ 055-800757  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.