32517

วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรคติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยนายภัทรชนน์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรและข้าราชการพนักงานให้การต้อนรับ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

180566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒณ วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2637829

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  และปศุสัตว์อำเภอ  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565  โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากจึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนดื่มนมทุกวัน ซึ่งนมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ มีวิตามินและแคลเซียมจากธรรมชาติ เมื่อดื่มนมแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

846996

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.30 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก  ตำบลด่านแม่ละเมาและตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

305748

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ส่งมอบโค ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 20 ตัวณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1.)โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์สำหรับ ศพก.หลัก(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด ศูนย์ละ 5 ตัว รวม 10 ตัว 

2.)โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ปี 2564 ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคเนื้อ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 10 ตัว 

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสำเริง เทพรส ปลัดอำเภอสามเงา ร่วมส่งมอบโคให้เเก่เกษตรกรตามโครงการดังกล่าว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก