330630

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตาก ตรวจประเมิน และให้คำแนะนำสถานที่กักกันสัตว์เอกชนเพื่อการนำเข้าตามมาตรการผ่อนปรนฯ ของกรมปศุสัตว์จำนวน 5 แห่งในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง โดยให้คำแนะนำในการจัดการมาตรการในการกำจัดแมลงพาหะ การพ่นยาฆ่าแมลง การจัดทำมุ้ง และการติดกล้อง cctv เพื่อตรวจสอบการกักสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

15295

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เพื่อเตรียมงานรับการตรวจประเมินฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี (โคเนื้อ) ระดับเขต ของนายเกิด สาทอง อยู่บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

timeline 20220124 120921

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตาก ตรวจประเมิน และให้คำแนะนำสถานที่กักกันสัตว์เอกชนเพื่อการนำเข้าตามมาตรการผ่อนปรนฯ ของกรมปศุสัตว์จำนวน 7 แห่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดและแม่ระมาด โดยให้คำแนะนำในการจัดการมาตรการในการกำจัดแมลงพาหะ การพ่นยาฆ่าแมลง การจัดทำมุ้ง และการติดกล้อง cctv เพื่อตรวจสอบการกักสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

217913

วันที่ 24 มกราคม 2565  นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ติดตามและขยายลูกโคตัวที่ 1 (เพศเมีย) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

 12720

  วันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามงานและส่งมอบพันธุ์สัตว์ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และติดตามงาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านคอโซทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทั้งนี้ยังให้คำแนะนำและคำปรึกษา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา