"ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง" 

ปศุสัตว์ตากตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ออกตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2566 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2.โรงเชือดไก่นางสาวซากินา อิสลาม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3.โรงฆ่าสัตว์คุณสมโชค แก่นจันทร์ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

5.โรงฆ่าสุกร TP Fresh Pork ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตา

 

43031


 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

"ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง" 

ปศุสัตว์ตากเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และร้านหมูกระทะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัย

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 6 แห่ง และเวลา 17.00 น. ได้เข้าตรวจสอบร้านหมูกระทะ จำนวน 2 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังการใช้เนื้อสัตว์ที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ ผู้ประกอบการสามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ เนื้อสัตว์มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

42651


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24490

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ(GAP) จำนวน 5 ฟาร์ม ดังนี้ 

1.มาลัยฟาร์ม เลขที่ 109 หมู่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ตรวจต่ออายุ)  

2.ลักขณาฟาร์ม เลขที่ 131 หมู่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ตรวจต่ออายุ) 

3. วัชรีฟาร์ม เลขที่ 46/4 หมู่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ตรวจต่ออายุ) 

4. น้องแหม่มฟาร์ม เลขที่ 59 หมู่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ตรวจต่ออายุ)

 5. ไสวฟาร์ม เลขที่ 17 หมู่ 7 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ตรวจต่ออายุ) 

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เร่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

# ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ณ วัดถ้ำผาดำ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเร่งการขับเคลื่อนให้จังหวัดตาก เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจากการดำเนินงาน ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 38 ตัว ประกอบด้วย สุนัข เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย จำนวน 14 ตัว นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานโดย : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

242378


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

377259

วันที่ 19 ตุลาคม 2565  นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก