วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมประชุมตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรดีเด่น) ระดับเขต 6 ปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านวังหวาย 60 พรรษา ตำบลวังหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดตาก เข้ารับการประเมินคัดเลือก ระดับเขต 6

S 184049691


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

177308

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ ธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านปศุสัว์แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 37 ราย โค 439 ตัว ในพื้นที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

S 129605647

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคไข้ขา รอบที่ 2/2565 พร้อมรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การควบคุม และป้องกันโรคในสัตว์ และประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆ ด้านปศุสัตว์ เช่น โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ หลักเกณฑ์การขออนุญาตเคลื่อยสัตว์ เป็นต้น ในพื้นที่ หมู่ 6 และหมู่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

21496

วันที่ 26 ตุลาคม  2565  นายสัตวแพทย์ ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสามเงา และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านปศุสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 60 ราย โค 533 ตัว  ในพื้นที่ตำบลวังหมัน และตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

86480

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สนง.ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ณโรงเรียมชุมชนบ้านอุ้มผาง ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ดำเนินการ แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภันฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตตรกรเข้ารับบริการ   42 ราย  โค จำนวน 131 ตัว กระบือจำนวน 55 ตัว สุกรจำนวน 143 ตัว  และเป็ด-ไก่ จำนวน 887 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง