ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 J2นายไพรินทร์   เจือทอง
   

 

ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

2  J3นายอิษฎ์  ช่วยอุระชน

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ที่ตั้งเลขที่ 21/7 หมู่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 

เบอร์โทรศัพท์ 055-589360  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.