ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอแม่สอด
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 J1
นายสุชาติ   บุญมาก

 

ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

2

 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

3 J3
นายดินันท์   จันทร์ต๊ะ

 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

4 J4
นายอิทธิพล   เอกฉัตร

 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

5  

 

 

6 J6   นางสาวมนชนก   คงปาน

 

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

7 J7
นายชาตรี   ฟูวงศ์

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

8 J9
นายพิสิษฐ์   ศรีวิชัย

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ที่ตั้งเลขที่ 178 ถนนศรีพาณิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์ 055-533956  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.