S 129605647

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคไข้ขา รอบที่ 2/2565 พร้อมรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การควบคุม และป้องกันโรคในสัตว์ และประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆ ด้านปศุสัตว์ เช่น โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ หลักเกณฑ์การขออนุญาตเคลื่อยสัตว์ เป็นต้น ในพื้นที่ หมู่ 6 และหมู่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

86480

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สนง.ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ณโรงเรียมชุมชนบ้านอุ้มผาง ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ดำเนินการ แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภันฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตตรกรเข้ารับบริการ   42 ราย  โค จำนวน 131 ตัว กระบือจำนวน 55 ตัว สุกรจำนวน 143 ตัว  และเป็ด-ไก่ จำนวน 887 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

1931363

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับปกครองอำเภอเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  กอ.รมน.จังหวัดตาก  ลงพื้นที่   ตรวจสอบการติดป้ายราคาจำหน่าย สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่วางจำหน่ายในพื้นที่ ตลาดสดเทศบาล3 ตลาดสดวังหิน  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและมีคุณภาพ ในภาวะราคาเนื้อสัตว์ที่ขยับสูงขึ้น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

131159

วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับอำเภอแม่ระมาดและกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ออกดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดลูกช้าง จำนวน 6 เชือก เพื่อตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) เพื่อป้องกันการนำช้างป่าสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,5,11 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

80383

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ลงพื้นที่ ม.4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ดำเนินการเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) ตามโครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล รอบที่ 1/2565


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ