1931363

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับปกครองอำเภอเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  กอ.รมน.จังหวัดตาก  ลงพื้นที่   ตรวจสอบการติดป้ายราคาจำหน่าย สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่วางจำหน่ายในพื้นที่ ตลาดสดเทศบาล3 ตลาดสดวังหิน  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและมีคุณภาพ ในภาวะราคาเนื้อสัตว์ที่ขยับสูงขึ้น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

80383

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ลงพื้นที่ ม.4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ดำเนินการเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) ตามโครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล รอบที่ 1/2565


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

11635

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มก่อนลงลูกไก่เนื้อเข้าเลี้ยงใหม่  จำนวน 1 ฟาร์ม ทองมาฟาร์ม ต.วังหิน  อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 29450261

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่อำเภอสามเงา ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 8 ราย ณ หอประชุมอำเภอสามเงา อำเภอสามเงาจังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

 172646

วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่ สำรวจจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโค เนื้อสุกร และเนื้อสัตว์ปีก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ ตลาดสดพาเจริญ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด