4

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายพิจิตร  มุสิกูล ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์ปีก ให้ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และได้สาธิตวิธีการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกร ให้เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงทอง และตำบลนาโบสถ์  พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือน และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

14

วันที่ 9  มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิจิตร มุสิกูล  ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) ให้กับสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ภายในวัดตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จำนวน 11 แห่ง ผลการดำเนินงานสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน 68  ตัว แมว 35 ตัว รวมทั้งสิ้น 103 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

415377

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ออกตรวจติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2563 ในพื้นที่ ตำบลช่องแคบและตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรจำนวน 3 ราย ดำเนินการอยู่ 2 ราย และยกเลิก 1ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

696998

วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดตากมอบหมายให้นายมนัส  วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับสนง.เกษตรจังหวัดตาก ประมงจังหวัดตาก พัฒนาที่ดินตาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยให้กับโค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง บ้านเลอตอ และตรวจติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ ศกร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน  ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะและศกร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา(บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

7

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ออกตรวจติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า ตำบลเชียงทองและตำบลนาโบสถ์ เกษตรกรจำนวน 13 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า