S 29450261

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่อำเภอสามเงา ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 8 ราย ณ หอประชุมอำเภอสามเงา อำเภอสามเงาจังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

11635

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มก่อนลงลูกไก่เนื้อเข้าเลี้ยงใหม่  จำนวน 1 ฟาร์ม ทองมาฟาร์ม ต.วังหิน  อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

3332

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนและแจกวัคซีนปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้อ  แกะ รอบที่ 2/2563


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

 172646

วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่ สำรวจจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโค เนื้อสุกร และเนื้อสัตว์ปีก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ ตลาดสดพาเจริญ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

2

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนและแจกวัคซีนปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 2/2563


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า