ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก)

 
รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง    การติดต่อ     
boss64 นายธรรมนุญ  ทองสุข

ปศุสัตว์จังหวัดตาก

  โทร.  

โทรสาร. 055511352

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

J1 นายนิตย์ สุเต็ม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak5@dld.go.th

j5.1 นายตะวัน พรมศิลา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak2@dld.go.th

  นาย

(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak3@dld.go.th

J2 นายสาวอัจจิมา ณ น่าน

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดตาก)

  โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak4@dld.go.th

J2 นางอรุณรัตน์  อินนะไชย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

 โทร.  055511352

โทรสาร. 055511352

e-mail pvlo_tak1@dld.go.th