รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์ จังหวัดตาก
ลำดับชื่อ - สกุลวันที่ดำรงตำแหน่ง

1

 นายวัชวิศว์  อิฐรัตน์

 18 พฤษภาคม 2539 - 9 ตุลาคม 2539  
2 นายวรงค์ชัย พรรณารุโณทัย
   ตุลาคม 2539 -  25 สิงหาคม 2541

 3

 นายจีรศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  26 สิงหาคม 2541 - 17 สิงหาคม 2549
4 นายธีระ  อนันต์วรปัญญา
 24 กรกฎาคม 2549 -  28 พฤศจิกายน 2556
5 นายธรรมนูญ  ทองสุข
 27 ตุลาคม 2557 - 17 ตุลาคม 2560
6 นายพนธ์สมิทธิ์    กลางนภา 27 ตุลาคม 2560 - 20 พฤศจิกายน 2561
7 นายอัชวัน   โกมลเสวิน
 7 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
8 นายธรรมนูญ  ทองสุข  13 มกราคม 2563 - 23 มิถุนายน 2566
9 นายสุชาติ    มูลสวัสดิ์  26 มิถุนายน 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 
10 นายสุชาติ    หมอกยา  5 กุมภาพันธ์ 2567  - ปัจจุบัน