628158

  วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK" ประจำปีงบประมาณ2564 โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คนทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

599718

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านตาก ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านตาก เข้าตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านตาก เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง ก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากต่อไป พร้อมกันนั้นได้เข้าตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ณ ร้าน เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด สาขาไม้งาม เลขที่ 245/2 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

14373

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก แม่สอด สามเงา และท่าสองยาง ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ 14 กองพันทหารราบที่ 2  ค่ายวชิรปราการ เพื่อควบคุมประชากรและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

390676

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่ เพื่อจัดตั้งจุดขนถ่ายสุกรในการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

148445

วันที่ 12 มกราคม 2564  นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา ตำบลท้องฟ้า และตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา