S 3039243

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยได้รับความมือการสนับสนุนจากนายสมจิต  เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงสุนัขและแมวตามกฎหมาย ตลอดจนการรักสุนัขและแมวให้ถูกวิธี กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขรวมทั้งสิ้น 49 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 27 ตัว และเพศเมีย 32 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 12722232

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดจาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 6 และปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เข้าตรวจเพื่ออนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คลินิกรูมเมทรักษาสัตว์ และตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์จำนวน 1 แห่ง ได้แก่คลินิกบ้านเหนือสัตวแพทย์ ผลการตรวจได้มีการแนะนพข้อบกพร่องเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ก่อนอนุญาตต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

261797

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ดำเนินงานต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก ทั้งนี้ยังได้สาธิตวิธีการทำหยวกหมักเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์เป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

8232

 

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์มนตรี ภาคะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ฉัตรชัย ชาญชัยวีระพันธุ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ได้ออกตรวจต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเชือดไก่นางสาวซากินา อิสลาม เลขที่ 34/97 ถนนแม่สอด-แม่ตาว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพบพระ หมู่ที่ 7 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ทั้งนี้เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564   ผลการตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ผ่านตามกฏกระทรวงฯ จำนวน 1 แห่ง ไม่ผ่านตามกฎกระทรวง จำนวน 1 แห่ง

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

253006

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ)  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้จ่ายเงินยืมปลอดดอกเบี้ยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA  ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก