แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT ) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริการงาน

การดำเนินงาน

O10 นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

O11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานปี 2565

การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)

O18 E-Sevice

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  6 เดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ไม่มีการสรุปผลงาน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O30 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NoGift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 O33 การรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนป้องกันการทุจริต

 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน