แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT ) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริการงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

O9 รายงานผลการดำเนินงานปี 2565

การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13 E-Sevice

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

O14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ไม่มีการสรุปผลงาน)

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O25 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

 O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NoGift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 O28 การรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

 O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

 O31 รายงานผลการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม

O32 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานาผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี