ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

      J1  

 นายสุชาติ   บุญมาก

ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

2  

  J5

 สพ.ญ.ณิชากร หมีโชติ

  

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

3 J3
นายสิทธิเดช   ภู่นวล

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

4 J4
นายเฉลียว    อ้นมณี

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
    

 

 

 

ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ที่ตั้ง 93/5 ม.14 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

เบอร์โทรศัพท์ 097 9342199  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.