ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1       J11  นายประกิจ ศรีทะแก้ว

ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

2

 J2  

นายเรวัตร  เรืองคำ

 

  สัตวแพทย์สำนาญงาน

3 J3
นายสิทธิเดช   ภู่นวล

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

4 J4
นายเฉลียว    อ้นมณี

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
    

 

 

 

ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ที่ตั้ง 117/3 ม.14 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

เบอร์โทรศัพท์ 055-508931  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.