ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง

1

  นายสุนทร หล่อปรีชากุลJ2

 

ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

     
 2
 
นายปราษาณ  J3ต๊ะมะปุ๊ด

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

J8

  นายสุชาติ  วงศ์กิจ

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ที่ตั้งเลขที่ 91 หมู่ 5 ถนนดอนคีรี ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 

เบอร์โทรศัพท์ 055-581489  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.