ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

 

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง

1


1 0002   นายประเวท   เปรมศรี

 

ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

2 J2
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพลน์   ค่ำคูณ 

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 3  J3
นายอรรถพงศ์   สุติน

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 222 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180

  E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.