ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป
                  J2

 นางอรุณรัตน์   อินนะไชย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

             

J11 นางฐิติวรดา  พลเขต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

j5

นางฐิติมา  ปั้นกลิ่น

เจ้าพนักงานธุรการ

 

J6นางประภาวีร์    ตาชะนะ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

J81นายราเชนทร์   บุญเนียม

พนักงานการเกษตร ส.3

 

J7

นายชำนาญ   แย้มหมื่นอาจ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 

J10นายประจบ  บวบมี

พนักงานพิมพ์ระดับ ส.2

J9

นางน้ำเพชร   ดวงใจ

พนักงานทำความสะอาด

 
     

                                                                                                                                 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
                  

 

J167   นายอนุสรณ์   รัฐอนันต์พินิจ

สัตวแพทย์อาวุโส

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

             

นางสาวปวีณ์สุดา  สิงห์แก้ว

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

J3นายวีรยุทธ  รุ่งน้อย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

4

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

     

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
                  

  J5

นายตะวัน  พรมศิลา 

                หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                          

             

 

 

J44

นางดรุณี  สีเมือง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

J3นายสุทิน  เชื้อเทศ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

J7นาย เพิ่มศักดิ์ งอกงาม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

J10

นางสาวอลิษา    บวบมี

เจ้าพนักงานสัตวบาล

J45 2

นายทศพร    ทองแดง

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

     

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
                  

 J2.1   นายมนตรี  ภาคะ

        หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

             

J8

นายฉัตรชัย  ชาญชัยวีระพันธุ์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

J4

นายรุ่งเรือง  สิงห์ชัย

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

J3

นางสาวมุจลินท์  สุวรรณโนภาส

นักวิชาการสัตวบาล

 

J4

นายชัยวัฒน์  อนันตะศิริ

นักวิชาการสัตวบาล

 

J5นายอนุสรณ์   วิทยา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
                  

 

J3นายธนาวิทย์  ชูดวง

 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

                                        

J2

นางสาวอัจจิมา ณ น่าน

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

 

 

J3นายวรวัฒน์  กันทะจักร

นักวิชาการสัตวบาล

 

J5

นายวรกันต์  ขัตติยะ

นักวิชาการสัตวบาล

 

 

J6

นางสิริณฉัตร  เฮงสิน 

เจ้าพนักงานสัตวบาล