ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 J1
นายถนอมศักดิ์  ตั้งวชิรฉัตร

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

   

 

 

2 J3
นายสมบัติ   พุฒิไชยจรรยา

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

3 J4
นายนิคม   จันทร์สายทอง

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

4 J5
นายยงยุทธ   อนันทะยะ

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

5 J6
นายทวิช   ลีล้าน

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ที่ตั้งเลขที่ 21/3 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 

เบอร์โทรศัพท์ 055-512860  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.