ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 J1
นายถนอมศักดิ์  ตั้งวชิรฉัตร

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

2 J2
นายสุพรรณ  ไทยแท้

 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

3 J3
นายสมบัติ   พุฒิไชยจรรยา

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน

4 J4
นายนิคม   จันทร์สายทอง

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

5 J5
นายยงยุทธ   อนันทะยะ

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

6 J6
นายทวิช   ลีล้าน

 

เจ้าหนักงานสัตวบาล

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ที่ตั้งเลขที่ 21/3 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 

เบอร์โทรศัพท์ 055-512860  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.