ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1
          IMG 0002นายสมเกียรติ อุดมเวช

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 2  J3
นายสมบัติ   พุฒิไชยจรรยา

 

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

3 J5
นายยงยุทธ   อนันทะยะ

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

4

J6

 นายทวิช   ลีล้าน

เจ้าพนักงานสัตวบาล
5    นายนิมิตร  มิ่งทองโตJ2
 

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

 

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ที่ตั้งเลขที่ 21/3 หมู่ 11  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 

เบอร์โทรศัพท์ 055-512860  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.