pvlotak

 

 

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ที่อยู่หน่วยงาน 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบล ระแหง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก โทรศัพท์ 055-511352  โทรสาร 055-511352

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 055-511352

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทรศัพท์ 055-513473

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  โทรศัพท์ 055-511352

กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 055-511352

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   โทรศัพท์ 055-511352