6 200617 0006

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

26727

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก อบรมให้ความรู้อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จำนวน 14 ราย เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24742

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหสัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า การนำม้าเข้ามุ้ง การกำจัดแมลงพาหะ โดยเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรจำนวน 5 แห่ง มีฟาร์มที่จัดทำมุ้งเพื่อป้องกันแมลงพาหะ แล้วเสร็จ 2 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดทำ 3 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

25904

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า การนำม้าเข้ามุ้ง การกำจัดแมลงพาหะ โดยเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรจำนวน 3 แห่ง มีฟาร์มที่จัดทำมุ้งเพื่อป้องกันแมลงพาหะ แล้วเสร็จ 3 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง ต่อไ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

462464

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก รวมจำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้ 

1. ชอบฟาร์ม ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

2. ทองสุกฟาร์ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

3. อภิวัฒน์ฟาร์ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 4. แก้ว(หนองนกปีกกา)ฟาร์ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกสิกิจเป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก