459104

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก รวมจำนวน 1 ฟาร์ม คือ ฟาร์มสุพิศ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเบทาโกร เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 51997

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม เพื่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรรายใหม่ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รวมจำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้

1.พุฒิพงศ์ฟาร์ม ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

2.สุพิศฟาร์ม ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

โดยมีผู้ประกอบการ ผู้จัดการบริษัทซีพีเอฟ จำกัด สาขาตาก และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทฯ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 15687703

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้ดำเนินการตามแผนโครงการMobile Lab เพื่อเข้าตรวจ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง และ ตรวจสอบอาหารสัตว์ตาม พรบ.อาหารสัตว์ ณ ฟาร์มเอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และ กลุ่มTetracycline ผล คือ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าวฯ

2.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจวัดความชื้น ผล คือ ค่าความชื้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

3.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจหาอะฟาทอกซิน ผล คือ ไม่พบอะฟาทอกซิน

4.สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 4 ฟาร์ม ได้แก่ ชาลฟาร์ม อุไรฟาร์ม ถุงเงินฟาร์ม และนิกรฟาร์ม ณ โรงฆ่าเทศบาลเมืองตาก และโรงฆ่า เอส เค อินเตอฟู๊ด จำกัด รวมทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง ผลเป็นลบ ทั้ง12 ตัวอย่าง และในวันเดียวกันนี้ได้ทำการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 2 ฟาร์ม คือ 1.โกมลฟาร์ม 2.ทองย้อยฟาร์ม ผลการตรวจติดตามยังคงสภาพการรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

707336

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ สุนัขส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ โดยเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการลดเหตุรำคาญและประสานเจ้าของสัตว์เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมัน เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนสุนัข และแจ้งให้เจ้าของงดการนำสัตว์จรจัดเข้ามาเลี้ยงเพิ่มในพื้นที่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

51347

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม เพื่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรรายใหม่ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้

1.พยนต์ฟาร์ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

2.ชนะฟาร์ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเบทาโกร เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก