S 12886074

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) โดยตั้งฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์และการป้องกัน และให้ความรู้เกษตรในการลดต้นทุนการทำอาหารสัตว์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ เช่น การทำหยวกกล้วยหมัก การทำฟางหมัก และการนำพืชผลทางเกษตรที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว เช่น ต้น ฝัก หรือใบข้าวโพด น้ำมาหมักปรุงแต่เป็นอาหารสัตว์ แทนการนำไปเผาให้เกิดมลพิษ เป็นต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

60840

วันที่  24  เมษายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ตรวจฟาร์มไก่เนื้อก่อนลงลูกไก่เข้าเลี้ยงใหม่  จำนวน 3 ฟาร์ม  เอราวัณเจริญฟาร์ม, นิพนธ์ฟาร์มและอารี-มาลีฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 19387

  วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับ ทต.ทุ่งหลวงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5และ6 วัดแม่จะเราบ้านทุ่ง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

22568

วันที่ 24 เมษายน 2562 สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด จัดนิทรรศการเรื่องการผสมเทียมโค ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ในวันที่ 25 เม.ย.62 ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

6714

  19 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่เป็นวิทยากร จัดอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด