82365

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตากและประมงอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

339584

7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ อำเภอสามเงา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

444622

วันที่ 20-21 มิ.ย.62  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากร่วมกับอำเภอบ้านตาก ทำการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ดีมีสุข บ้านใหม่แม่บอน หมู่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก จำนวน 30 คน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

S 14786602

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สนง.ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกรฟาร์มระบบ GFM พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกร และบันทึกในระบบโปรแกรมesmartplus ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

S 14344207

19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ พร้อมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ให้แก่พี่น้องเกษตรกรบ้านแม่อมกิ ณ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์ท่าสองยาง