S 21667873

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตาก ตรวจเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี และออกเยี่ยมเยือนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านอมยะ และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ละนา ตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง